נכון לעכשיו ארגז כלים וצמצום נזקים – הערכות משפטית עסקית נגד ביטול חוזים בצל הקורונה

נכון לעכשיו ארגז כלים וצמצום נזקים – הערכות משפטית עסקית נגד ביטול חוזים בצל הקורונה

קרטיד צילום : דן לרנר

במקרה שאינכם יכולים לקיים התחייבויות חוזיות (תשלום, אספקת מוצרים או שירותים וכד'):
1. יש לנסות להגיע להסכמה, ולהעלות את ההסכמה על הכתב. במידת האפשר מוצע לתקן את הוראות החוזה ולהתאימן למצב החדש.
2. היה ולא ניתן להגיע להסכמה, יש לבחון באמצעות יעוץ משפטי האם אכן מדובר באירוע המסכל את האפשרות לביצוע ההתחייבויות החוזיות, כולן או חלקן. בין אם התשובה חיובית ובין אם לאו, משלא הושגה הסכמה עם הצד השני לחוזה, יש להיערך לאפשרות של התדיינות משפטית.
3. יש להדריך את העובדים הרלוונטיים במתן תשובות לפונים אליהם, ולקיים התייעצויות תכופות עם היועצים המשפטיים.
4. יש להודיע על ההפרה ונסיבותיה בכתב לצד שכנגד, ולהקטין את הנזק ככל האפשר.
5. יש לשמור תיעוד בכתב של הנסיבות של דרך קבלת ההחלטה של המגעים עם הצד שכנגד.
6. במקרה של צ'קים מעותדים שכבר נמסרו לספקים/ נותני שרות – מומלץ לבקש שלא יפקידו לעת עתה, ולהגיע להסדר. בלית ברירה, הצ'קים יחזרו,- יש לזכור שבתקופה זו צ'קים חוזרים לא יגרמו לכך שהחשבון יוגבל.

במקרה שהצד שכנגד אינו מקיים התחייבות חוזית (לא משלם ,צ'ק חוזר ,לא מספק מוצר או שירות:) .
7. גם כאן כמובן מומלץ לנסות להגיע להסכמה, ולהעלות את ההסכמה על הכתב. במידת האפשר מוצע לתקן את הוראות החוזה ולהתאימן למצב החדש.
8. היה ולא ניתן להגיע להסכמה, יש לקבל יעוץ משפטי האם ניתן בנסיבות שנוצרו לבטל את החוזה, כולו או חלקו, לעכב או לקזז תשלומים וכיו"ב.
9. במקרה ועל פי הייעוץ המשפטי ,שקיבלתם הצד שכנגד חייב לבצע את התחייבויותיו, יש לדרוש זאת ממנו בכתב, ולהתרות שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לתביעה משפטית .
10. וגם כאן, יש לשמור תיעוד בכתב של הנסיבות, של דרך קבלת ההחלטה ושל המגעים עם הצד שכנגד.
11. אם אתם משכירים נכס, והשוכר אינו משלם את דמי השכירות יש לבחון אם השוכר אינו מנצל לרעה את המצב
12. יש לשים לב הן לגבי לקוחות והן לגבי ספקים שהתקופה הנוכחית טומנת בחובה סיכונים, ועל כן מומלץ לנקוט אמצעי זהירות אשר יש ביכולתם לצמצם סיכונים אלה. ניתן לבדוק איתנות פיננסית של חברות ועסקים בחברות דנ"ס ובי די אי קופאס. המלצתנו לבדוק היטב מידת החשיפה שלהם למצב הנוכחי. יש המנצלים את המצב למרות שלא נפגעו כמעט
13. לגבי לקוחות : לקבל ערבויות בנקאיות ו/או ערביות אישיות של הבעלים ו/או ערבויות של צדדים שלישיים, כולל החתמה על שטרי חוב וקבלת תשלום מראש או עם האספקה בצ'קים סחירים.
14. לגבי ספקים : במידת האפשר יש לשלם מקדמות . אם אין ברירה – לשלם בצ'קים מעותדים בלתי סחירים. לקבל ערבות ביצוע, בנקאית ו/ או אישית , כאמור לגבי לקוחות.
15. המלצה לעתיד : חוזים חדשים שטרם נחתמו – משהמצב ידוע – שוב אין כל משמעות לעילת הסיכול , שיכולה להיות רלוונטית רק בעולם " הישן ", טרם מגיפת הקורונה והשלכותיה העמוקות. כל חוזה חדש, חייב טרם חתימתו לכלול התאמה למצב הנוכחי.
16. להתכונן למשבר הבא, מיפוי סיכונים אפשריים, הכנת נהלים מסודרים בניהול המשבר
17. לבדוק להתאים את פוליסת הביטוח למצבים משבריים.

לסיכום: אנו ממליצים, להימנע ככל האפשר מצעדים חד צדדיים ולנסות להידבר אחד עם השני, בין אם אתם אלה שאינם מקיימים התחייבויות חוזיות ובין אם זה הצד השני. המצב הנוכחי מציב בפני כולם אתגרים חדשים , בהם גם אתגרים משפטיים

 

אין משום הכתוב חוות דעת או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.


בן ארי, פיש, סבן ושות'

שתפו: