דוח ריכוז נתונים (עצמי) לצרכן

דוח ריכוז נתונים (עצמי) לצרכן

נתוני האשראי שלך משפיעים על התנאים בהם תוכל לקבל אשראי בעתיד. באמצעות מערכת BDI Personal Check תוכל להפיק דוח מרכז של כל הדיווחים שנמסרו אודותיך לבנק ישראל — דוח ריכוז נתונים כולל תמצית המידע ודירוג FICO®BDI בהתאם לתנאים ועלויות.
יש למלא את הפרטים בטופס ולאחר מכן יש להזין את פרטי כרטיס האשראי.

לא ניתן לבצע הזמנת דוח באמצעות כרטיס אשראי מסוג דביט/ניטען/חו"ל

עם סיום ביצוע ההזמנה תמצית דוח ריכוז נתונים בתוספת דירוג FICO®BDI תוצג על המסך.
התמצית לא תישלח במייל,
באפשרותך להדפיס את התמצית ולשמור כקובץ.

דוח ריכוז נתונים (כפי שהועבר מבנק ישראל) יישלח עד סוף יום העסקים הבא במייל מוגן בסיסמא – שהיא מס' הטלפון שהוכנס בעת הזמנת הדוח.

לתשומת ליבך, דמי טיפול CofaceBdi ייגבו בנוסף לאגרת בנק ישראל- דמי טיפול למשלוח הדוח בדואר אלקטרוני 36 ₪;

דמי טיפול למשלוח בדואר רשום או למסירה במשרדי החברה 60 ₪.

לתשומת ליבך, החיוב בגין דמי טיפול CofaceBDI יבוצע בכל מקרה ולא יוחזר. כולל במקרים בהם לא יתקבל דוח מבנק ישראל מכל סיבה- כגון אין נתונים במאגר, אי הכללה וכו'.

  פרטי לקוח (הצרכן)

  פרטי עסקה

  כתובת למשלוח הדוח:

  הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
  עמלת בידיאיי תחוייב בכל מקרה (גם אם לא חוייב אגרת בנק ישראל)
  ידוע לי כי הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך המשך הטיפול ולא חלה עלי חובה חוקית למסרם, וכי פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי המידע של הלשכה
  הריני מאשר בזאת כי קראתי והבנתי אתתקנון הזמנת דוח ריכוז נתונים ואת התנאים ועלויות השימוש באתר וכי אני מסכים לכל האמור בהם.
  לתשומת ליבך, החיוב בגין דמי טיפול CofaceBDI יבוצע בכל מקרה ולא יוחזר. כולל במקרים בהם לא יתקבל דוח מבנק ישראל מכל סיבה- כגון אין נתונים במאגר, אי הכללה וכו'.
  במקרה של טעות בהקלדה לא ניתן יהיה לבצע משלוח חוזר של הדוח.

  * שדות חובה למילוי


  מידע נוסף

  הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.