תקנון הזמנת דוח ריכוז נתונים

תקנון הזמנת דוח ריכוז נתונים

דוח ריכוז נתונים וכל המידע הכלול בו יתקבל מבנק ישראל ויועבר אליך לפי בחירתך באמצעות הדוא"ל, דואר רשום. בנוסף לדוח ריכוז נתונים, יוצגו לך על המסך, ללא כל תוספת תשלום, תמצית נתונים שהוכנה על ידי BDI על בסיס הנתונים המופיעים בדוח ריכוז הנתונים וכן דירוג FICO®BDI. התמצית והדירוג לא ישלחו אליך במייל אך באפשרותך להדפיסם ו/או לשמרם כקובץ.

השגות על תוכן המידע – יש להפנות לבנק ישראל או למקור המידע שדיווח.

באפשרותך לקבל דוח ריכוז נתונים פעם בשנה קלנדרית ללא עלות באמצעות פנייה ישירה לאתר בנק ישראל (לא באמצעות לשכת האשראי).

CofaceBdi מתפקדת כלשכת אשראי מכוח חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 והתקנות, הצווים וההנחיות מכוחו (יחדיו: "חקיקת נתוני אשראי"). בפעולתה כלשכת אשראי ובמתן השירותים כאמור לעיל, CofaceBdi מצהירה ומתחייבת כלפי הלקוח לפעול בהתאם להוראות חקיקת נתוני אשראי וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"ע-1981.

אופן המשלוח:

תמצית הנתונים תוצג לך על המסך יחד עם דירוג FICO®BDI. מיופה כוח בתמורה מתחייב להעביר את תמצית דוח ריכוז נתונים והדירוג כמות שזה.

דוח ריכוז הנתונים יימסר לך בהתאם לאופן המסירה בו בחרת בעת ההזמנה באתר:

  • במידה שמסרת כתובת למשלוח בדואר – המשלוח יבוצע לכתובת שנמסרה על ידך בעת הזמנת הדוח .אין לנו כל אחריות על פעילות לא תקינה של הדואר – כמו אובדן דבר דואר, החזר של דבר דואר ועוד. לתשומת לבך לא תתאפשר שליחה חוזרת של דוח שנשלח בדואר ולא הגיע ליעדו.
  • במידה שמסרת כתובת למשלוח בדואר אלקטרוני – המשלוח יבוצע לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידך בעת הזמנת הדוח. אין לנו אחריות לגבי כתובת לא תקינה /שגוייה שנמסרה על ידך.

מחיר ותנאי התשלום:

מחיר הדוח אינו כולל אגרה שגובה בנק ישראל בסך 3.4 ש"ח 
(בגין הדוח הראשון שיוזמן בשנה קלנדרית בנק ישראל אינו גובה אגרה) בתוספת דמי טיפול CofaceBdi הנקבעים בהתאם לאופן המסירה:

  • במשלוח בדואר אלקטרוני המחיר–בסה"כ הוא 40.06 ש"ח כולל מע"מ 
  • במשלוח בדואר רשום– המחיר הוא בסה"כ 65.60 ש"ח כולל מע"מ 

המחיר יחויב בכרטיס האשראי שלך.

ביטול עסקה:

לתשומת ליבך, לא ניתן לבטל את העסקה לאחר ביצוע ההזמנה. במקרה שהדוח לא הופק או לא נמסר לידיכם מכל סיבה שהיא שאינה מעשה או מחדל של CofaceBdi, לא יינתן זיכוי בגין דמי הטיפול של CofaceBdi. זיכוי בגין רכיב אגרת בנק ישראל יבוצע בכפוף למתן זיכוי בפועל על ידי בנק ישראל.

אבטחת מידע:

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע PCI

זכויות שימוש

זכויות שימוש במידע מוגבלות על פי הוראות "חוק נתוני אשראי 2016" ותקנות וההנחיות מכח החוק.

אחריות

CofaceBdi לא תשא בכל אחריות להתאמת המידע לצרכי המשתמש. המשתמש הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שיעשה בדוח ובמידע.

CofaceBdi לא אחראית בגין שיבושים בהעברת המידע באמצעות האינטרנט

CofaceBdi לא אחראית בגין שיבושים לגבי זמינות המידע מאתר בנק ישראל

CofaceBdi לא אחראית בגין שיבושים בדרכי המסירה שהתבקשו על ידך

האתר עשוי להכיל קישורים אלקטרוניים (link) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או הבעת דעה, במפורש או מכללא, על ידי CofaceBdi לגבי אותם מקורות אחרים והתוכן המתפרסם בהם.

CofaceBdi לרבות מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג', בגין מסירת ו/או השימוש במידע, ו/או אי היכולת לקבל את השירות באמצעות האתר.

אין במידע המתקבל כדי להוות המלצה או הצעה לגבי עשיית או הימנעות מנקיטת החלטות או מעשיית פעולות או תנאי לנקיטת החלטות או ביצוע פעולות. השירות אינו מהווה ייעוץ לביצוע פעולות אלו או הימנעות מהן והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ומתן ייעוץ מקצועי פרטני לכל מקרה ומקרה, בהתחשב בצרכי המשתמש. המשתמש הפועל על פי דוח נתוני אשראי ישא בלעדית באחריות לתוצאות פעולותיו.

CofaceBdi שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

האמור בתקנון זה בלבד הוא המחייב את CofaceBdi ולא כל הצהרה אחרת בעל פה או מסמך אחר אלא אם אותו מסמך נחתם על ידי CofaceBdi ונכתב בו מפורשות כי האמור בו הינו על אף תנאים אלו.3

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.