מילון מונחים

מילון מונחים

יחיד שאינו קטין (אדם שמופיע במאגר בנק ישראל)

כל גוף שמעניק אשראי לצרכנים (בנקים, חברות כרטיסי אשראי ונותני אשראי חוץ בנקאי)

עוסק הנותן אשראי אגב מכירת נכס או מתן שירות, לתקופות קצרות או בסכומים נמוכים.
גוף שקיבל רישיון מבנק ישראל למתן שירות נתוני אשראי
מי שלקוח ייפה את כוחו לקבל לגביו דוח ריכוז נתונים רגיל. הוא מקבל תמורה בעד קבלת דוח ריכוז הנתונים הרגיל בעבור הלקוח או בעד מתן שירות על בסיס דוח כאמור; או הוא מקבל דוחות ריכוז נתונים רגילים בעבור אחרים, דרך עיסוק, או נותן, דרך עיסוק, שירות על בסיס דוחות כאמור.

דוח שמפיקה לשכת אשראי עבור נותן אשראי על בסיס נתונים שמועברים ללשכה ממערכת נתוני אשראי. הדוח מסייע לנותן האשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים

חיווי אשראי הינו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.
דוח שמפיקה מערכת נתוני אשראי עבור לקוח שבו מרוכזים נתוני האשראי שנאספו עליו. לכל לקוח יש זכות לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד ללא תשלום אגרה לבנק ישראל.
ציון שמשקף הערכה לגבי היכולת של לקוח לעמוד בפירעון התחייבויותיו במועדן הצפוי. ציון זה מבוסס על מודלים סטטיסטיים וכן על הנתונים הספציפיים של הלקוח, למשל נתונים על האופן שבו הוא פרע את התחייבויותיו בעבר.

בקשה של לקוח לתקן נתון מידע לגביו שמופיע במערכת, אם הוא סבור שהמידע אינו נכון, אינו שלם או אינו מדויק.

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.