תנאי שימוש באתר Bdi personal check

תנאי שימוש באתר Bdi personal check

אתר Bdi personal check זה ("האתר" או "אתר זה") מצוי בבעלות בידיאיי – קופאס בע"מ (להלן: "CofaceBdi"). השימוש באתר זה ובכל השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו הינו בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. עצם הכניסה לאתר מהווה הסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן.


המונח "חוק נתוני אשראי" משמעו חוק שירות נתוני אשראי, התשע"ו-2016 והתקנות, הכללים וההנחיות אשר הותקנו ו/או יותקנו מכוחו.


המונח "מנוי" משמעו כל אדם או גוף בעל הסכם התקשרות תקף עם CofaceBdi לקבלת נתוני אשראי ושירותים המבוססים על נתוני אשראי לפי חוק שירות נתוני אשראי, כנגד תשלום.


המונח "משתמש" משמעו כל אדם או תאגיד אשר נכנס לאתר, לרבות מטעמו של 'מנוי' כהגדרתו לעיל.

 1. באמצעות אתר זה יקבל המשתמש גישה לנתוני אשראי שונים ממאגר CofaceBdi Personal Check ושירותים שונים המבוססים על אותם נתונים, בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי.
  למשתמש ידוע כי כל הזמנה של מידע ו/או שירות באמצעות האתר כרוכה בתשלום בהתאם להסכם ההתקשרות שבין המנוי לבין CofaceBdi או בהתאם לתקנון והסכם ההתקשרות המופיע באתר, לפי העניין.


 2. למשתמש ידוע כי ההזמנה, הקבלה והשימוש בנתוני אשראי ובמוצרים מבוססי נתוני אשראי המסופקים באמצעות האתר, כפופה להוראות חוק נתוני אשראי.
  המשתמש מצהיר כי ידועות לו הוראות חוק נתוני אשראי החלות על ההזמנה, הקבלה והשימוש בנתוני אשראי ובשירותים השונים שהמשתמש מבקש לקבל באמצעות האתר, והמשתמש מתחייב לקיים בדייקנות את הוראות חוק נתוני אשראי החלות על האמור, לפי העניין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי:


 3. לגבי כל הזמנה של 'דוח אשראי' או 'שירות המתבסס על נתוני אשראי' כהגדרתם בחוק נתוני אשראי
  – כי המנוי הינו 'נותן אשראי' כהגדרתו בחוק נתוני אשראי וכי התקיימו כל התנאים להזמנת נתונים לשם עריכת דוח אשראי כאמור בסעיף 26 לחוק נתוני אשראי, לרבות כי הדוח ו/או השירות המתבסס על נתוני האשראי נחוץ למשתמש לשם התקשרות המנוי בעסקת אשראי עם נשוא הדוח או לשם הבטחת קיום תנאי העסקה,
  וכי נשוא הדוח נתן את הסכמתו המפורשת לכך שנתוני האשראי לגביו הכלולים במאגר יימסרו ללשכת אשראי לשם עריכת דוח אשראי שיימסר למשתמש, ולכך שהסכמת נשוא הדוח כאמור תעמוד בתוקפה עד למועד סיום עסקת האשראי או עד למועד מוקדם יותר, לפי בחירת נשוא הדוח, הכל כאמור בחוק נתוני אשראי.


 4. לגבי כל הזמנה של חיווי אשראי
  – כי המנוי הינו 'נותן אשראי' כהגדרתו בחוק נתוני אשראי
  וכי ידע את נשוא הדוח מראש ובאופן מפורש על כוונתו לקבל חיווי כאמור ועל כך שלשם קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביו הכלולים במאגר.


 5. לגבי כל הזמנה של שירות על ידי 'מיופה כח בתמורה' כהגדרתו בחוק נתוני אשראי
  כי נשוא הדוח ייפה את כוחו של המשתמש להזמין עבורו דוח ריכוז נתונים רגיל
  וכי הוא עומד בכל התנאים הקבועים בחוק נתוני אשראי לשם הזמנת דוח כאמור ו/או שירותי דירוג ו/או ייעוץ ו/או ניתור המתבססים על מידע הכלול בדוח כאמור.


 6. שם המשתמש והסיסמה שניתנו למשתמש הינם ייחודיים ונועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין להעבירם לאחר. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמה, לרבות אי שמירתם על גבי המחשב האישי ו/או בדפדפנים. CofaceBdi לא תישא באחריות בגין נזק שייגרם עקב השימוש בחשבון המשתמש והסיסמה על ידי גורם בלתי מורשה. במקרה בו אבדה סיסמת הכניסה או הגיעה לכל צד שלישי שהוא על המשתמש להודיע על כך מיידית לCofaceBdi.


 7. כל המידע המצוי באתר ו/או המופק באמצעותו, לרבות מידע אודות נתוני אשראי, טקסטים, איורים, גרפיקה, ישומי תוכנה, גרפים, תמונות ועוד, הינם רכושה של CofaceBdi. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של CofaceBdi. האתר, התוכן והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.


 8. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם בכל דרך שהיא ברבים כל מידע כאמור ו/או כל חלק ממנו ללא אישור מפורש מראש ובכתב מ- CofaceBdi. כמו כן מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע ולא ישכפל, יצלם, יעתיק או ידפיס כל מוצר ו/או פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור מראש ובכתב מCofaceBdi.


 9. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות המשתמש כמות שהם (as is). CofaceBdi לא תישא בכל אחריות להתאמת האתר ו/ו המידע המסופק באמצעותו לצרכי המשתמש או למטרותיו.


 10. הדוחות ו/או נתוני האשראי שבבסיס הדוחות המופקים באמצעות האתר מבוססים על מידע הנמסר ל- CofaceBdi על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBDI אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור.


 11. CofaceBDI לרבות מנהליה ועובדיה אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לנשוא הדוח ו/או למנוי ו/או למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהזמנה ומסירה של כל שירות באמצעות האתר, ההסתמכות על אותו שירות וכל שימוש אחר בו.


 12. CofaceBdi ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למנוי ו/או למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או בתוכנה המפעילה את הגישה לאתר ו/או בגין ביטול או הפסקה זמנית של השירותים הניתנים באתר ו/או בגין הורדת תוכנה באמצעות האתר ו/או פגם או תקלה בציוד הקצה שברשות המנוי ו/או המשתמש ו/או תפעול שגוי על-ידי המשתמש.


 13. המשתמש אחראי לכך שוירוסים או כל תוכנה זדונית אחרת לא יחדרו למערכות המשתמש, בין היתר באמצעות התקנת תוכנת אנטי-וירוס, עדכונה הסדיר וחידושה; עבודה במערכת הפעלה נתמכת ע"י יצרני מערכות ההפעלה המקובלות; ואי גלישה באתרים נוספים במקביל לגלישה באתר. CofaceBdi לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם עקב חדירת וירוסים או תוכנות זדוניות למערכת האישית של המשתמש.


 14. המשתמש אינו רשאי (בין בעצמו ובין על-ידי מי מטעמו): (א) להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית; (ב) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ג) לעקוף את אחד או יותר מהאמצעים בהם משתמשת CofaceBdi על מנת להגן על האתר, על המידע המסופק באמצעותו ועל פרטיות המשתמשים בו, ובכלל זאת להימנע מכל ניסיון לפענח ו/או לפצח כל קוד הצפנה או אמצעי הגנה אחר שבאתר או בשירותים המסופקים באמצעותו; (ד) ליצור סביבת דפדפן או לתחם(frame) או ליצור תמונת מראה (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר; (ה) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת לאתר וירוס, תולעת, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר.


 15. המשתמש אינו רשאי להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר (א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ב) האסורים לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר; (ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית; (ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; (ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא.


 16. המנוי והמשתמש ביחד ולחוד, יפצו וישפו את CofaceBdi מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר יגרמו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש באתר לעיל ולהלן על ידי המשתמש ו/או מהפרת הוראות דין כלשהו או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המנוי ו/או המשתמש.


 17. CofaceBdi לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי שמטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג', בגין השימוש במידע המסופק באמצעות האתר ו/או ליקויים בהעברת המידע, לרבות אי זמינות המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.


 18. ל- CofaceBdi הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בעצם מתן הגישה לאתר ואפשרת השימוש בו משום הסכמה או התחייבות למתן שירות כלשהו. המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי השימוש יעיד על הסכמת וקבלת המשתמש את תנאי השימוש המעודכנים.


 19. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין הוראות הסכם ההתקשרות שבין CofaceBdi למנוי ו/או הוראות הסכם תנאי השימוש באתר אשר נחתם על ידי המשתמש ואשר מכוחו ניתנה למשתמש הרשאה וסיסמה לכניסה ושימוש באתר ו/או התקנון והסכם ההתקשרות המופיע באתר אשר מכוחם ניתנה למשתמש הרשאה וסיסמה לכניסה ושימוש באתר, יגברו הוראות תנאי שימוש אלה.


 20. CofaceBdi עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים של המשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. על אף האמור, CofaceBdi אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. CofaceBdi לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.


 21. על המשתמש להיזהר מהונאה מקוונת (Phishing!) תשומת לב המשתמש מופנית לכך כי בשום מקרה CofaceBdi אינה פונה למשתמשים בדוא"ל בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם לצורך הזדהות לאתר, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל. ככל שתקבל הודעה כאמור, הרי שמדובר בהודעת דוא"ל מזויפת במטרה להשיג שלא כדין את נתוניך האישיים ו/או לגנוב את סיסמת המשתמש שלך לאתר.


 22. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.


 23. מטעמי נוחות הניסוח באתר הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.


 24. כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי שימוש אלו.

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.