שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

חוק נתוני אשראי, התשע"ו 2016 שנכנס לתוקף ב-12/04/2019 ותקנות נתוני אשראי, התשע"ח 2017 – https://www.creditdata.org.il

החוק מגדיר ארבע מטרות להקמת מערכת נתוני אשראי:

 • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי.
 • הרחבת הנגישות לאשראי.
 • צמצום האפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים.
 • יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו.

הזכות להסכים למסור את פרטיי לנותן האשראי
הזכות לא להיכלל במערכת ("אי הכללה")
לסרב למסור את פרטיי לגופים מסוימים ("אי מסירה")
לקבל דוח ריכוז נתונים אודותיי בתשלום עמלת טיפול ל- בידיאיי – כמפורט בתקנון תנאי שימוש, בתוספת אגרת בנק ישראל – (אחת לשנה ניתן ללא תשלום אגרת בנק ישראל)
להגיש בקשה לתיקון מידע למקור המידע שדיווח את המידע השגוי או לא מעודכן, או לבנק ישראל.

 • דיווח מנותני אשראי – נתוני אשראי חיוביים ושליליים מהעבר ( עד 3 שנים אחורה ) ומההווה. נתונים הדרושים לבחינת מוסר התשלומים של הלקוח למשל: נתונים לגבי תשלומים עליהם התחייבתי ופירעונם, בקשות אשראי שלי, מסגרות אשראי ומידע על צ'קים שהוצגו ושחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק.
 • דיווח מרשויות המדינה – מידע זה לרוב הוא נתון מהותי המצביע באופן ברור על כך שהלקוח אינו פורע את התחייבויותיו לתשלום. המידע מגיע מהכונס הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל וממדור חשבונות מוגבלים של בבנק ישראל.
 • פניות ביוזמת לשכות האשראי – במאגר בנק ישראל נשמרות הפניות שמבוצעות על ידי לשכות האשראי לבקשת מידע עלייך. הלשכה יכולה לפנות בשם נותן אשראי, נותן אשראי בסיכון נמוך, מיופה כוח בתמורה וכן עבור לקוח שמעוניין לקבל ייעוץ מהלשכה על בסיס דוח ריכוז נתונים.
 • פניות שלך ופעולות במאגר בנק ישראל – מידע זה כולל את הפניות שלך למערכת נתוני אשראי (למשל בקשה שלך לקבל דוח ריכוז נתונים עלייך ) ופעולות ביוזמת בנק ישראל (למשל הודעה על תחילת איסוף נתונים).

המערכת אוספת נתונים על כל אדם שמלאו לו 18 שנים שמקור מידע דיווח לגביו, לרבות בפעילותו כעוסק.

תחילת איסוף הנתונים משתנה בהתאם לסוג מקור המידע המדווח:

 • נתוני אשראי ממקורות מידע בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נאספים החל מחודש מאי 2016.
 • נתוני אשראי ממדור מוגבלים בבנק ישראל, לשכות ההוצאה לפועל והכונס הרשמי נאספים החל מה-31 אוגוסט 2018
 • נתוני אשראי ממקורות מוסמכים (נותני אשראי שאינם בנקים) יתחילו להיאסף החל מחודש אפריל 2019.
  לכן, אם לדוגמה פרעת הלוואה בשנת 2015 או סגרת תיק בהוצאה לפועל בשנת 2017, מידע זה לא ידווח ולא ייכלל במערכת נתוני אשראי.
מאגר נתוני אשראי יושב בבנק ישראל.

נתוני האשראי שנאספים במערכת הם שלך, לכן הנך תמיד יכול לקבל אותם לשימושך האישי.
אם תיתן את הסכמתך תוכל לאפשר גם לנותן אשראי לקבל את הנתונים שלך לצורך קבלת הלוואה, כרטיס אשראי או מסגרת אשראי חדשה.
נותן האשראי יקבל דוח אשראי שיסייע לו להעריך את האופן שבו אתם עומדים באשראי שלקחתם וכך יוכל להתאים לכם את האשראי.

דוח אשראי מכיל את נתוני האשראי שלך מ-3 השנים האחרונות בלבד והוא מסייע לנותן אשראי להחליט אם לתת לך אשראי ובאילו תנאים. כדי להפיק דוח אשראי, נותן אשראי חייב לקבל את הסכמתך למסירת המידע עליך ממאגר נתוני אשראי המצוי בבנק ישראל. דוח נתוני אשראי כולל מידע על, חשבונות העו"ש, מסגרות אשראי מנוצלות ולא מנוצלות, ערבויות, הלוואות, משכנתאות, פיגורים בתשלומים, תיקי הוצל"פ, חשבונות מוגבלים כינוס נכסים, וכד'.

 1. באפשרותך להפיק דוח "ריכוז נתונים" שמציג את נתוני האשראי שלך ויכול לסייע לך לשפר את התנהלותך הפיננסית.
 2. באפשרות בנק ישראל להעביר את נתוני האשראי שלך ללשכת האשראי, לצורך:
  • ניתוח והפקת דוח אשראי בכפוף להסכמתך מראש כמובן. בעזרת הדוח ניתן לדעת אם עמדת בפירעון ההתחייבויות שלך בעבר והוא עשוי לכלול גם דירוג שמשקף את הערכת הלשכה לגבי יכולתך לפרוע הלוואות בעתיד. הלשכה מעבירה את הדוח לנותן האשראי כדי לסייע לו להחליט על ההלוואה המתאימה לך.
  • לצורך ניתוח והפקת חיווי אשראי. הלשכה מעבירה את הערכתה לנותן האשראי בסיכון נמוך כדי לסייע לו להחליט על ההלוואה המתאימה לך.

דוח אשראי – מחייב את הסכמתך.
חיווי אשראי – מחייב שנותן האשראי בסיכון נמוך יודיע לך על רצונו לקבל חיווי אשראי.

הנך רשאי לבקש מבנק ישראל שנתוני האשראי שלך לא ייכללו במאגר בנק ישראל. למרות זאת, במידה וקיימים נתונים שמעידים באופן ברור על כך שלא עמדת בפירעון התחייבויות כספיות – לא ניתן להסיר את נתוני האשראי שלך.

זכותך להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלך בכל עת, למעט מקרה שבו קיימים נתונים שמעידים באופן ברור על כך שלא עמדת בפירעון התחייבויות כספיות.

הפסקת איסוף הנתונים גורמת גם למחיקת כל המידע שנאסף במערכת עד למועד בקשתך, לרבות מידע חיובי שעשוי לשפר את דירוג האשראי שלך. כלומר הפסקת איסוף הנתונים עשויה להשפיע לרעה על יכולתך לקבל אשראי בתנאים משופרים.
אם ברצונך למנוע מנותני אשראי לקבל את המידע שלך אך עדיין לשמור את הנתונים במערכת לשימושך האישי, ניתן להגביל את מסירת נתוני האשראי שלך לגופים לפי בחירתך במקום לבצע הפסקת איסוף נתונים.

משך הזמן תלוי בערוץ התקשורת שבו ביקשת לקבל את התשובה או הדוח: אם בחרת בדואר אלקטרוני, משך הזמן צפוי להיות עד 24 שעות ובד"כ פחות מכך. אם בחרת בדואר רגיל, ההתייחסות תישלח תוך 24 שעות אך משך ההגעה לביתך תלוי בחברת הדואר. לוחות הזמנים מתייחסים לימי עסקים בלבד (לא כולל שישי שבת , ערבי חג וחגים).

פיגור בתשלום הלוואה מדווח למערכת כאשר מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

 • עברו 30 ימים מהמועד שבו היית צריך לשלם.
 • הסכום שלא שולם עולה על 200 ש"ח.
 • נמסרה לך הודעה על הפיגור בתשלום.

בנתוני האשראי שמועברים לנותן אשראי באמצעות לשכת אשראי נכלל רק מידע שדווח ב-3 השנים האחרונות לפני מועד בקשת המידע. אם קיים במאגר בנק ישראל מידע על תקופה ארוכה יותר (עומק מידע שגדול מ-3 שנים), המידע הנוסף לא יועבר לאף גורם מלבדך.

בעסקת אשראי מסוג "מסגרת מתחדשת" ניתן למצוא את המסגרת שהועמדה לטובת שימוש בכרטיסי האשראי שלך. בהתאם להתנהלות העסקית של מקור המידע המדווח, יכולה להיפתח לך מסגרת אשראי מתחדשת אחת לכרטיס אחד, או מסגרת אשראי מתחדשת אחת המשמשת מספר כרטיסים. אם מסגרת האשראי עולה על 5,000 ₪ יופיע בשדה מטרת האשראי "כרטיס אשראי". אם המסגרת נמוכה מ-5,000, המחוקק קבע כי אין לפרט את מטרת האשראי ולכן עשוי להיות קושי בזיהוי. לתשומת ליבך: שם מקור המידע המדווח מציין את שם הגוף שהעמיד את מסגרת האשראי עבור הכרטיס ולא את מותג הכרטיס.
בדרך כלל תהליך לקיחת משכנתא מלווה בהעמדת מסגרת למשכנתא, שמתייחסת לסכום המשכנתא הכולל שהנך רוצה לקבל. המסגרת עשויה לכלול מסלולי ניצול שונים, בריביות שונות ולתקופות זמן שונות. בכל פעם שנותן האשראי מעביר את סכום המשכנתא לחשבון שלך או לחשבון הקבלן, נפתחת הלוואה משכנתא ומסגרת המשכנתא המקורית יורדת בהתאם לסכום שנוצל. לכן עשויות להיות לך מספר הלוואות משכנתא, בהתאם לסכום החלקי שהועבר, למסלול הריבית שנבחר, למועד הניצול בפועל ולתקופה לפירעון.

לטיפול בתקלות שקשורות למערכת ההזדהות הממשלתית נא לפנות ישירות למוקד המענה של בנק ישראל.
שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00.
מוקד שירות בנק ישראל:
6194* / 077-6093720

אין באמת דבר כזה BDI שלילי – על כל אזרח במדינת ישראל נאספים נתוני אשראי חיוביים ושליליים (3 שנים אחורה) במאגר בנק ישראל כגון התחייבויות, בקשות אשראי, מסגרות אשראי, מידע על שיקים שהוצגו ושחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק; מידע מרשויות המדינה – מהכונס הרשמי, מלשכות ההוצאה לפועל ומבנק ישראל על חשבונות מוגבלים.

הנתונים אשר נאספים במערכת הם שלך. ועם הסכמתך כל נותן אשראי יוכל לקבל את הנתונים שלך ולקבל החלטה על גובה ההלוואה שהוא מעוניין לתת לך.

דוח האשראי הצרכני של בי.די.איי BDI זמין לך יחד עם דוח ריכוז נתונים של בנק ישראל בצירוף דירוג FICO©BDI.

דירוג FICO©BDI מבוסס על מודל ייחודי לדירוג אשראי צרכני וקובע את ציון האשראי שלך . ומקל על נותן האשראי לקבוע את רמת הסיכון במתן הלוואה לך וכן את התנאים לאותה הלוואה.

ככל שדירוג FICO©BDI שלך טוב יותר כך התנאים אותם תוכלו לדרוש מנותני האשראי יהיו טובים יותר.

מאד פשוט, בעוד מספר דקות , לאחר לחיצה על הזמנת דוח ותשלום עמלה סמלית יופיע על צג המחשב שלך ריכוז ברור וידידותי של הנתונים המופיעים עלייך כולל ציון האשראי שלך ובתיבת המייל שלך – דוח ריכוז הנתונים שהגיע מבנק ישראל.

מכיוון שברגע שתדעו את דירוג האשראי שלכם אתם יכולים להתכונן לפגישה: עם הבנק, חברת הביטוח, בעלי הדירה שלך או כל חברה שאתם מעוניינים לבצע אצלם רכישה גבוהה באשראי – מטבח, רכב וכדומה.

הציון שלכם טוב (640 ומעלה) – כל הכבוד! אתם יודעים להתנהל עם האשראי ועכשיו יש לכם יתרון בניהול המשא ומתן על הריבית ועל גובה ההלוואה – הכוח בידיים שלכם!

הציון שלכם נמוך? לא סוף פסוק.. עכשיו הזמן לתכנן את ההתנהלות הפיננסית שלכם על מנת שהדירוג שלכם ישתפר.

במידה והנתונים נכונים ואין לכם סיבה לבקש את תיקון המידע – לא נורא! הבשורה הטובה היא שלכל נתון שמדווח לבנק ישראל יש תוקף והוא נמחק כעבור מספר שנים בהתאם להוראות החוק.

חשוב להבין שאם המידע נכון הוא לא יימחק! ולכן אין טעם לפנות לחברות שמציגות עצמן כ"מתמחות" במחיקת BDI שלילי או ב "ביטול רישום בי די אי", מחיקת בי די איי וכדומה.

ומה עוד חשוב לדעת? – שהליך תיקון מידע הוא חינמי. – הליך המחיקה אם אכן יתברר כי הנתונים שגויים הוא פשוט מאד וחינמי!

למעט שליפת דוח האשראי הצרכני במחיר של 36 ₪ בלבד.

המלצה שלנו – דירוג האשראי שלכם חשוב , לא להקל ראש – לשלם הלוואות במועד, להימנע מניצול מסגרת האשראי במלואה וכמובן לעמוד בהתחייבויות שלקחת על עצמך.
נתקלתם בבעיית תזרים ? תפנו לבנק שלכם ותבקשו דחייה בתשלומי ההלוואה או הגדלת מסגרת האשראי – אל תגיעו למצב של פיגורים בהלוואות.

מוקד לשכת האשראי BdiPersonal check
אתר האינטרנט – personalcheck.bdi.co.il
מייל – [email protected]
בפקס למספר: 03-5371389

מוקד טלפוני 03-6142205 שעות פעילות : ימים א-ה בין 08:30-13:00

פנייתך תיענה בתוך 3 ימי עסקים מיום העסקים הבא

השירות אינו פעיל בימי שישי, ערבי חג, חגים ובימי חול המועד

מידע נוסף

הדוחות ו/או הנתונים שבבסיס הדוחות המסופקים על ידי CofaceBdi נמסרים לה על ידי בנק ישראל ועל כן היא אינה אחראית לשלמות, עדכניות או נכונות המידע הכלול בדוחות כאמור. CofaceBdi אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל דעה, מסקנה, או פעולה המתבססת על דוחות ונתונים כאמור. CofaceBdi אינה אחראית ולא תחול עליה כל חבות בגין כל הפסד, נזק או פגיעה שייגרמו לצרכן (נשוא הדוח) ו/או למזמין של הדוח ו/או לכל צד שלישי כתוצאה ממסירת דוח כאמור.