עדכון מיוחד – שעות עבודה בעקבות משבר הקורונה והארכת תוקפה של תעודת המחלה – AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

הארכת תוקפה של תעודת המחלה לעובדים המצויים בבידוד עד ליום 28.10.2020
ביום 27.7.2020 קבע בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ, כי תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי משרד הבריאות ושהקנתה זכאות לדמי מחלה לעובד השוהה בבידוד, הוצאה בחוסר סמכות ועל כן תבוטל.
תוקף הבטלות נקבע ליום 30/9/20.
עוד נקבע כי חזקה על המדינה ועל כלל הגורמים הרלבנטיים כי בפרק הזמן שעד כניסת הוראת
הבטלות לתוקפה, תיבחן על ידם השאלה מיהו הגורם שראוי שיישא בנטל הכלכלי הכרוך
בשמירה על בריאות הציבור בהקשר זה, וכי תיקבענה הוראות מתאימות בעניין.

ביום 1.10.2020, לבקשת המדינה, האריך בג"צ את מועד כניסת ביטול תעודת המחלה לתוקף
עד ליום 28.10.2020.
המשמעות היא שהצדדים ליחסי העבודה ממשיכים באותה התנהלות כפי שהייתה עד כה, דהיינו עובדים שישהו בבידוד עד ליום 28.10.2020 ויציגו למעסיק הצהרה על היותם בבידוד (בהתאם לטופס שצורף לתעודת המחלה הגורפת של משרד הבריאות), יהיו זכאים לדמי מחלה (בהתאם למכסת ימי המחלה העומדת לרשותם).
יצויין, כי בימים אלה מנהלים המדינה, ארגוני המעסיקים והעובדים משא ומתן לצורך קידום הליך חקיקה במסגרתו תשפה המדינה, באופן חלקי, את המעסיקים בגין תשלום דמי מחלה עבור ימי הבידוד של עובדיהם, וזאת החל מיום 1.10.2020. אולם, כאמור הליך חקיקה זה טרם בוצע.

תיקון ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות
כחלק מהצורך לסייע למעסיקים עם השינויים התכופים והבלתי צפויים במצבת כוח האדם הנובעים מעובדים הנדרשים לשהות בבידוד או כתוצאה מהיותם במחלה, נחתמה ביום 4.10.2020 הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספת, אשר תעמוד בתוקפה עד ליום 31.10.20.

להלן עיקרי ההיתר:
• בשבוע העבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות.
• מכסת השעות הנוספות בחודש העבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
• אורך יום עבודה, כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות עבודה. אולם, ניתן יהיה להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, לא יותר מ-8 פעמים בחודש ובכפוף לכך שתינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 ביום (מבלי לגרוע מזכותו של העובד להפסקה במשך יום העבודה).
– מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם לתנאי היתר זה, ובלבד שיתקיים אחד מהתנאים הבאים:
20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרים ממקום העבודה, מסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים בתפוקה זהה, מבלי לבצע שעות נוספות.
– במקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות, ונעדרו ממקום העבודה 20% מהעובדים באותה המשמרת או הקפסולה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.

היתר זה לא חל על מעסיקים בענפי התחבורה הציבורית ומעסיקים שחל עליהם צו הרחבה בענפי ההובלה ההיסעים, הבניה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

בימים אלה בהם מגוון המקרים אותם אנו מלווים מבחינה משפטית הינו רב ומורכב, אנו זמינים עבורכם בכל שאלה או בכל תהליך אותו תחליטו ליישם במקום עבודתכם.

האמור במסמך זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין לעשות בו כל שימוש אחר.

עו"ד הלית שמחוני*  – ראש מחלקת דיני עבודה – AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

*קרדיט לצילום: אופיר אייב.


AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'

שתפו: