CofaceBdi: צפוי גידול במספר החברות הציבוריות עם הערת עסק חי

גידול חברות ציבוריות

 

בחברת המידע העסקי CofaceBdi מעריכים כי בדוחות הכספיים הקרובים נראה גידול משמעותי במספר החברות הציבוריות עם הערת עסק חי.

 תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת ב CofaceBdi מציינת כי משבר הקורונה כבר נותן אותותיו על הדוחות הכספיים. הקלה של רשות ניירות הערך על רקע משבר הקורונה סיפקה ארכה לתאגידים להגיש דוחות לשנת 2019 לא יאוחר מסוף אפריל 2020. בין התאגידים שניצלו את ההקלה נציין את קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה שפרסמה בתחילת חודש מאי את דוחותיה הכספיים, ולראשונה רואי החשבון הצמידו לדוחות הערת "עסק חי" על רקע הירידה המשמעותית במחירי הנפט והגז בעולם בעקבות משבר הקורונה, גירעון בהון החוזר וירידה חדה בשווי נכסי הקבוצה.

 

על פי הערכות החברה בדוחות הרבעון הראשון נראה חברות נוספות עם הערת עסק חי מענפים שספגו מכה אנושה בעקבות המשבר כמו ענף האנרגיה, ענף התיירות, האופנה , הנדל"ן המניב ועוד.

ינאי מוסיפה כי אם בשנים האחרונות הענפים שבהם ראינו הערות עסק חי בשיעור גבוה היו ההייטק והביומד, השנה ייתכן ונראה שינוי על רקע משבר הקורונה.

מניתוח מיוחד שערכה CofaceBdi לסיכום הדוחות הכספיים של שנת 2019 שיעור החברות שלדוחות הכספיים שלהן הוצמדה הערת "עסק חי" עומד על 8.9%, כאשר בסוף 2018 השיעור עמד על 8.6%. המשמעות היא שכיום אחת מכל 11 חברות בבורסה לניירות ערך בת"א בסכנת קריסה מיידית.

הערת "עסק חי" היא תמרור אזהרה חמור לבעלי המניות והחוב של החברה. היא משולבת בדו״חות הכספיים על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה, כאשר הם מעריכים שהחברה עלולה שלא לשלם את מלוא התחייבויותיה, בעיקר את החובות שאמורים להיפרע בזמן הקצר.

 נוסיף כי בשנת 2019 פיצלה הבורסה את ענף הנדל"ן שהינו הענף הגדול ביותר בבורסה ל-2 תתי ענפים: "נדל"ן מניב" ו"בנייה". בנוסף, תת הענף "נדל"ן מניב" פוצל ל"נדל"ן מניב בישראל" ו"נדל"ן מניב בחו"ל". מטרת חידוד הענפים מחדש היא לאפשר למשקיעים קיימים ופוטנציאלים יכולת השוואה וניתוח של חברות, אופי פעילות ורמת סיכון דומה לצד אפשרות השקת מדדים עוקבים בנפרד לכל תחום פעילות.


מתוך BizPortal

9% מהחברות הבורסאיות בסכנת הערת עסק חי – וזה כנראה ילך ויגדל

לפי ניתוח של CofaceBdi, 1 מכל 11 חברות ציבוריות בסכנת קריסה. הערכה: נראה גידול של 15%-20% בחברות עם הערת עסק חי; וגם – אילו שני סקטורים הכי חשופים להערת עסק החי?

לכתבה המלאה כאן

 

שתפו: